Zásady chování společnosti

Slévárna GIFF a.s. je podnik s dlouhou tradicí výroby odlitků z šedé a tvárné litiny. Náš podnik je spjatý s Frýdlantem nad Ostravicí, v němž se nachází, a s lidmi, kteří v něm žijí, toto město a okolí ovlivňuje a my za to cítíme odpovědnost.

Code of Conduct, GIFF, česká verze

DBÁME ETICKÝCH ZÁSAD, DODRŽUJEME PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.
 • Naše společnost je založena a existuje podle práva uplatňovaného v České republice; právní předpisy, jimiž se naše činnosti a vztahy řídí, soustavně sledujeme, známe, ctíme a bezpodmínečně a důsledně dodržujeme.
 • Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami firemní kultury, společenské odpovědnosti, zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné moci a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.
 • Jednání obchodních partnerů v souladu s právem a etickými zásadami považujeme za neopomenutelnou podmínku naší spolupráce.

 

JSME SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝM PODNIKEM

 • V našich vizích, plánech a rozhodnutích jsou vždy zohledněny zájmy našich obchodních partnerů a zaměstnanců, dopady na regiony, v nichž působíme, a vliv na jejich obyvatele a na životní prostředí.
 • Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné moci, našimi zaměstnanci, odborovými organizacemi a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.
 • Podporujeme regiony, v nichž působíme, a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jejich obyvatel.

 

CTÍME NAŠÍ FIREMNÍ KULTURU

 • Jsme hrdí na naši historii, na kterou navazujeme při dalším rozvoji naší obchodní společnosti jako podniku s trvalými hodnotami, tradicemi a zvyky.

Základními principy naší firemní kultury jsou:

 • orientace na zákazníka, vstřícné a plné uspokojování jeho potřeb nejkvalitnějšími produkty a službami,
 • důsledné plnění závazků,
 • dobré mezilidské vztahy založené na spolupráci a vzájemném respektu,
 • spokojenost a motivace zaměstnanců,
 • rozvoj a využívání znalostí, schopností, dovedností a zkušeností zaměstnanců,
 • týmová práce,
 • vysoká úroveň pracovní morálky,
 • podnikatelský duch dobrých hospodářů – technologická vyspělost založená na soustavných inovacích,
 • trvalé zlepšování všeho a všech.

 

VÁŽÍME SI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

 • Dodržování lidských práv je v naší obchodní společnosti samozřejmé. Nepodněcujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Dbáme práv na ochranu soukromí zaměstnanců. Odsuzujeme jakékoliv formy násilné či nucené práce.
 • Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené právními předpisy.
 • Netolerujeme jakoukoliv formu nelegální práce, a to ani u obchodních partnerů.
 • Minimálním standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, délky pracovní doby, doby odpočinku včetně přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění srážek ze mzdy či ukončování pracovněprávních vztahů.
 • Naše zaměstnance řádně odměňujeme za práci, včetně poskytování příplatků za práci odpoledne, v noci, o víkendu a o svátcích, za přesčasovou práci a jiných příplatků. Nad rámec zákona poskytujeme zaměstnancům sociální a jiné výhody.
 • Ve vztahu k zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.
 • S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme včetně setkání a porad s top managementem a ostatními vedoucími zaměstnanci a informování zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím účinných informačních prostředků.

 

UPLATŇUJEME POLITIKU UPOZORŇOVÁNÍ NA ŠKODLIVÉ JEVY WHISTLE-BLOWING POLICY

 • Umožňujeme našim zaměstnancům i jiným osobám upozorňovat na škodlivé jevy, podávat dotazy a stížnosti.
 • Důsledně se všemi upozorněními, dotazy a stížnosti zabýváme, řešíme je a využíváme k dalšímu zlepšování.
 • Garantujeme všem ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu v dobré víře podaných upozornění na škodlivé jevy, dotazů či stížností.

 

DŮSLEDNĚ DBÁME NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

 • Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší prioritu. Vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme bezpečnostní program prevence havárií; dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.
 • Zpracovali jsme a soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví.
 • Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje.
 • Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek; nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.
 • Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatňujeme náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření k zamezení jejího opakovaného vzniku a k náhradám škod.

 

VÁŽÍME SI NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

 • Se všemi našimi obchodními partnery jednáme čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě; takové jednání od nich očekáváme.
 • Respektujeme zájmy a potřeby obchodních partnerů, pokud to není v rozporu s právními předpisy a pokud to nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.
 • Zavazuje nás, že pro obchodní partnery vytváříme hodnoty. Ve vztahu k našim výrobkům uplatňujeme princip trvalého zlepšování, zvyšování jejich přidané hodnoty, při současném snižování zátěže životního prostředí. Uplatňujeme strategii nulových chyb.
 • Naše dodavatele vybíráme s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita našich výrobků. S našimi dodavateli sjednáváme dohody o kvalitě a vyhodnocujeme plnění jejich závazků.
 • Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad řešením případných stížností obchodních partnerů. Vyhodnocujeme spokojenost obchodních partnerů.
 • Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně nebo aby se k nám vrátil. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.
 • Vyznáváme jednotu slov a činů; co slíbíme, to splníme. Podporujeme etickou podnikatelskou kulturu; své povinnosti plníme pečlivě, poctivě a čestně.
 • Jsme připraveni sjednávat s našimi obchodními partnery provedení auditu v naší obchodní společnosti.

 

ODSUZUJEME JAKÉKOLIV PROJEVY KORUPCE

 • Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.
 • Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nesmí v souvislosti s výkonem práce pro naši obchodní společnost, našim jménem nebo s odkazem na nás vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.
 • Respektujeme hospodářskou soutěž a duševní vlastnictví, chráníme osobní údaje
 • Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiníme nic, co by takovou soutěž narušilo.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat podezření z takového střetu.
 • Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a podnikatelskou etikou.
 • Osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty, zpracováváme vždy jen v souladu s právními předpisy.
 • Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.

 

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění všech požadavků právních předpisů a povolení, udělených nám na jejich základě orgány veřejné moci.
 • Dlouhodobě a koncepčně se snažíme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na okolí.
 • K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady preferující recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi; prioritou je postupné snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

 

UPLATŇUJEME ZÁSADY CHOVÁNÍ VE VŠECH ČINNOSTECH

Tyto Zásady chování jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně:

 

Organizační řád

Organizační směrnice  (OS)

a navazujících vnitřních norem a jsou v nich konkretizovány tak, aby bylo zajištěno jejich důsledné uplatňování.

 

Tyto Zásady chování dodržujeme a jejich dodržování v naší obchodní společnosti kontrolujeme a vymáháme.

 

 

 

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 30. 11. 2023