Životní prostředí

Klimatická změna představuje řadu rizik pro životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Ochrana životního prostředí je globálním úkolem a vyžaduje spolupráci mezi jednotlivci, firmami, vládami a mezinárodními organizacemi. V našem regionu upínáme pozornost k ochraně vod, ovzduší, lesů, recyklaci a snižováním odpadů.

Slévárna Giff a.s. a životní prostředí

I my si velmi dobře uvědomujeme naléhavé problémy spojené se znečištěním životního prostředí. V reakci na to jsme podnikli proaktivní kroky k zajištění dobrého stavu ekosystémů v našem regionu. Aktivním zaváděním řady opatření se snažíme omezit znečištění, stavíme na principech cirkulární ekonomiky a podporujeme udržitelné postupy. Základem našich výrobků jsou přírodní materiály – litina, což je materiál 100% recyklovatelný. Pro výrobu litiny používáme hlavně druhotnou surovinu – železný šrot. Investujeme do dopravních prostředků příznivých pro životní prostředí, jak hybridních a elektrických automobilů, ale také elektrických nebo CNG vozíků a manipulační techniky.

Tavící proces na elektrických pecích se suchým odprášením

Jedním z významných kroků, které jsme učinili, je transformace našeho procesu tavení na elektrických pecích. Zařazením systémů pro suché odstraňování prachu jsme úspěšně omezili uvolňování škodlivých částic a znečišťujících látek do ovzduší. Tento přechod z mokrého odstraňování prachu na suché filtry nejen zvyšuje účinnost procesu, ale také výrazně snižuje naši uhlíkovou stopu.

Změna mokrého odprášení cídírny na suché filtry

Mokré odprašovače se již dlouho používají pro kontrolu znečištění ovzduší, ale mají svá omezení, jako je vysoká spotřeba vody, potenciální kontaminace odpadních vod a potřeba průběžné údržby. Nasazení suchých filtrů nejenže tyto nevýhody zmírňuje, ale nabízí také vyšší účinnost a nižší spotřebu energie. Suché filtry účinně zachycují a odstraňují pevné částice a znečišťující látky z průmyslových procesů bez použití vody, což z nich činí čistší a ekologičtější alternativu. Tímto přechodem může průmysl přispět k čistší atmosféře a zdravějším ekosystémům.

Snížení hlučnosti filtrace vzduchu

Znečištění hlukem může být stejně škodlivé pro životní prostředí a pohodu obyvatel v okolí. Abychom tento problém řešili, zavedli jsme do našich systémů filtrace vzduchu opatření ke snížení hluku. Využitím pokročilých technologií a navržením systémů tak, aby minimalizovaly hluk, jsme úspěšně snížili hladinu hluku, čímž jsme přispěli k tomu, že životní prostředí bude klidnější a udržitelnější.

Odstraňování těkavých látek ze syntetických barev

Dalším zásadním aspektem, kterým jsme se zabývali, je odstraňování těkavých látek ze syntetických barev. Zavedli jsme nejmodernější rekuperační jednotku, která tyto látky zachycuje a recykluje, čímž zabraňuje jejich uvolňování do ovzduší. To nejenže prospívá tím, že snižuje znečištění ovzduší, ale také činí naše procesy lakování udržitelnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.

Využívání odpadního tepla z procesu tavení

Jedním z dalších kroků, které jsme podnikli na podporu ekologické udržitelnosti, je využití odpadního tepla z procesu tavení. Místo toho, aby tato cenná energie přišla nazmar, využíváme ji pro různé aplikace v rámci našich provozů. Tím jsme nejen snížili spotřebu energie a emise skleníkových plynů, ale také zlepšili naši celkovou energetickou účinnost.

Vydlážděme cestu k udržitelné budoucnosti

Životní prostředí stojí na kritické křižovatce a rozhodnutí, která dnes učiníme, rozhodnou o tom, jaký svět zanecháme budoucím generacím. Výzvy, kterým čelíme, jsou obrovské, ale stejně tak i příležitosti, jak je pozitivně ovlivnit. Jako jednotlivci, komunity a společnosti musíme převzít kolektivní odpovědnost za blaho naší planety. Přijetím udržitelných postupů a zachováním přírodních zdrojů můžeme připravit půdu pro čistší, zdravější a odolnější planetu. Nejde o volbu mezi pokrokem a ochranou přírody, ale o harmonickou rovnováhu, která nás povede k udržitelnější budoucnosti.